تجهیز آزمایشگاه

تجهیز آزمایشگاه

تجهیز انواع آزمایشگاه های مربوط به مشتقات نفتی و هیدروکربنی

تجهیز انواع آزمایشگاه های مربوط به مشتقات نفتی و هیدروکربنی جهت استاندارد های مورد نیاز

مانند دستگاه های سنجش پن قیر، فلش پوینت ، کشسانی،ویسکوزیته و آزمایشهای استاندارد ایزوگام و...