انواع قیرهای امولسیون

انواع  قیرهای امولسیون

انواع قیرهای امولسیون

امولسيون هاي قيري را از نظر سرعت شكسته شدن و بار الكتريكي ذرات معلق مي توان رده بندي نمود.

رده بندي امولسيون هاي قيري از نظر سرعت شكستن

امولسيون هاي قيري تند شكن (ناپايدار)
امولسيون هاي قيري كند شكن (نيمه پايدار)
امولسيون هاي قيري دير شكن (پايدار )

رده بندي امولسيون هاي قيري از نظر بار الكتريكي

امولسيونهاي قيري كاتيونيك
امولسيونهاي قيري آنيونيك

 انواع امولسيون هاي قيري

امولسيون هاي قيري را از نظر سرعت شكسته شدن و بار الكتريكي ذرات معلق مي توان رده بندي نمود .

رده بندي امولسيون هاي قيري از نظر سرعت شكستن

بعد از مصرف امولسيون قيري آب موجود در مخلوط جدا و تبخير شده و قير به تدريج سطح راه و يا اطراف سنگ دانه ها را اندود مي كند كه اين فرآيند شكست امولسيون ناميده مي شود . امولسيون هاي قيري بر اساس پايداريشان در مقابل شكستن به سه گروه اصلي تند شكن (ناپايدار )كند شكن (نيمه پايدار ) و دير شكن (پايدار ) تقسيم مي شوند كه هر گروه اصلي زير گروههاي مختلفي دارند .

امولسيون هاي قيري تند شكن (ناپايدار)

امولسيونهاي قيري ناپايدار روي سطح مصالح بسيار سريع شكسته مي شوند و يك لايه بسيار نازك قير را به جاي مي گذارند . مصرف عمده آنها در آب بندي با مصالح سنگي آب بندي با ماسه آسفالتهاي سطحي و ماكادام نفوذي مي باشد و امولسيون هاي قيري تند شكن براي آنكه درسطح راه جاري نشوند از كند رواني بالايي برخوردار مي باشند .

امولسيون هاي قيري كند شكن (نيمه پايدار)

اين دسته شامل امولسيون هاي قيري است كه نسبت به امولسيونهاي تند شكن پايداري بيشتري داشته و مي توان انها را با مصالح سنگي مخلوط نمود . زيرا كه بلافاصله پس از تماس با سنگدانه ها شكسته نمي شوند و مخلوط آسفالتي براي چندين دقيقه كارآيي خود را حفظ مي كنند . اين امولسيونها غالبا در كارخانه هاي آسفالت سيار تهيه شده و يا به شكل آسفالت مخلوط در محل استفاده مي شوند . امولسيون هاي قيري كند شكن پوشش بهتري به مصالح سنگي در دماي بالاي محيط مي دهند.

امولسيون هاي قيري دير شكن (پايدار )

اين دسته شامل امولسيونهاي قيري است كه پس از تماس با مصالح سنگي پايداري زيادي دارند . اين امولسيونها را مي توان با مصالح سنگي با دانه بندي پيوسته و مقادير زيادي ريزدانه استفاده نمود. امولسيون هاي قيري دير شكن كند رواني كمي دارند كه مي توان با اضافه كردن آب كندرواني آنها را بيشتر كاهش داد. اين گروه وقتي رقيق گردند مي توانند براي اندود سطحي آب بندي سطح روسازي بدون مصرف سنگدانه و فرو نشاندن گرد و غبار استفاده شوند . اگر سرعت شكست تندتري در مخلوط آسفالتي مثلا در دوغاب امولسيون قيري مورد نياز باشد مي توان به آن سيمان پرتلند يا آهك هيدرانه اضافه نمود .

رده بندي امولسيون هاي قيري از نظر بار الكتريكي

امولسيونهاي قيري از نظر بار الكتريكي ذرات معلق قير به سه نوع كاتيونيك، آنيونيك و غيريوني طبقه‌بندي مي‌گردند كه هر يك از آنها با امولسيون سازهاي مختلف ساخته مي شوند .

امولسيونهاي قيري كاتيونيك

چنانچه ذرات معلق قير در امولسيون داراي بار الكتريكي مثبت باشد امولسيون قيري كاتيونيك ناميده مي شود . اين نوع امولسيون قيري به مصالح سنگي شامل تركيبات سيليسي و كوارتز كه بار الكتريكي منفي دارند بهتر مي چسبند . امولسيون هاي قيري كاتيونيك به سه گروه تندشكن، كندشكن و ديرشكن تقسيم مي‌شوند .

  • پيشوندC نشانه امولسيون قيري كاتيونيك مي‌باشد.
  • پسوند هاي ۱و۲ نشانه كند رواني امولسيون قيري مي باشد . عدد بزرگتر نشان دهنده كند رواني بيشتر است.
  • پسوند h نشانه استفاده از قير سفت تر در ساخت امولسيون مي باشد.

امولسيونهاي قيري آنيونيك

چنانچه ذرات قير معلق در امولسيون داراي بار الكتريكي منفي باشند آنرا امولسيون قيري آنيونيك گويند . اين نوع امولسيونها به مصالح سنگي آهكي كه داراي بار الكتريكي مثبت هستند بهتر مي چسبند . امولسيون هاي قيري آنيونيك به سه نوع تند شكن كند شكن و دير شكن تقسيم مي شوند .

 

پسوندهاي ۱و۲ نشانه كند رواني امولسيون قيري مي باشد . عدد بزرگتر نشان دهنده كند رواني بيشتر است.

پسوند "h  " نشانه استفاده از قير سفت تر در ساخت امولسيون مي باشد .

پيشوند ""HF  نشانه ايجاد پوشش قيري ضخيم روي مصالح سنگي مي باشد .

پسوند "s  " در امولسيون قير از نوع HFMS -2S  نشانه كاربرد امولوسيون براي اختلاط با مصالح ماسه اي است.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎