واحد تولید قیر

واحد تولید قیر

واحد تولید قیر

واحد تولید خوراك واحد توليد قيرسازي

خوراك واحد توليد قيرسازي، ته‌ماندهء برج تقطير در خلاء (vacuum bottom‏)– VB است كه در واحدهاي تقطير پالايشگاه توليد شده و پس از انتقال به کارخانه در مخازن مواد اوليه ذخيره سازي شده و بعد به برج هوادهي انتقال مي يابد و هواي مورد نياز جهت اكسيداسيون توسط دمنده (Blower) تهيه مي‌گردد. محصول قير پس از هوادهي با درجه حرارت حدود C°250 تا C°265 از برج خارج شده و توسط مبدل حرارتي خنك شده و به مخازن نگهداري محصول هدايت مي‌گردد. درجه حرارت اين مخازن C°180 حفظ مي‌شود كه با پر شدن هر كدام از مخازن، نمونه‌گيري شده و پس از تاييد كنترل كيفيت آزمايشگاه به مخازن بارگيري ارسال مي‌گردد. براي جلوگيري از آلودگي محيط زيست گازهاي سبك متصاعد شده از بالاي برج واكنش كه در اثر اكسيداسيون به وجود آمده خنک شده و اظافات آن به طرف كوره آشغال سوز هدايت گرديده و با گاز طبيعي در درجه حرارت C°700 سوخته مي‌شود.

واحد تولید قیر

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎