قیرهای VG | قیر چیست|قیر| نیل پالا

 قیرهای VG | قیر چیست|قیر| نیل پالا

قیرهای VG | قیر چیست|قیر| نیل پالا

در طبقه بندی بر اساس گرانروی قیرها با توجه به مقدار گرانروی مطلق در C° ٦٠ و یا گرانروی کینماتیک در C° ١٣٥، رده بندی و جهت هر یک از آنها معیارهای فنی مشخصی تعیین شده است.

گرانروی مطلق بر حسب پواز و گرانروی کینماتیک بر حسب سانتی استوکس بیان می‌شود. طبقه بندی و مشخصات قیرهای خالص در استانداردهای AASHTO–M٢٢٦ وASTM–D٣٣٨١ گزارش شده است.

 قیرهای VG | قیر چیست|قیر| نیل پالا

جدول ۱-۲: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروي در oC٦٠ طبق AASHTO-M٢٢٦.

جدول 1-2: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروي در oC٦٠ طبق AASHTO-M٢٢٦.

آزمايش بر روي باقيمانده لايه نازک قيردر آزمايش:

آزمايش بر روي باقيمانده لايه نازک قيردر آزمايش:

آزمايش لکه(بر حسب مورد يا برحسب مشخصات) با:

آزمايش لکه(بر حسب مورد يا برحسب مشخصات) با:

(۱) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

جدول ۱-۳: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروی درoC٦٠ طبق AASHTO-M٢٢٦

جدول 1-3: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروی درoC٦٠ طبق AASHTO-M٢٢٦

آزمايش بر روي قير اوليه

آزمايش بر روي قير اوليه

(!) آشتو۲۴۰T (آزمايش لايه نازک قير) ممکن است به کار رود، اما آشتو۲۴۰T بعنوان يک روش مقايسه اي بايستي بکار گرفته شود.

(۲) کشش قير کمتر از ۱۰۰، ماده باقي خواهد ماند. اگر کشش قير oC 6/15 حداقل ۱۰۰ باشد.

جدول ۱-۴: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC٦٠ طبق ASTM-D٣٣٨١.

جدول 1-4: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC٦٠ طبق ASTM-D٣٣٨١.

آزمایش بر روی قیر باقیمانده:

آزمایش بر روی قیر باقیمانده:

(۱) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

جدول ۱-۵: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC٦٠ طبق ASTM-D٣٣٨١.

جدول 1-5: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC٦٠ طبق ASTM-D٣٣٨١.

آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لايه نازک قیر:

آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لايه نازک قیر:

(۱) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

جدول ۱-۶: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC٦٠ طبق ASTM-D٣٣٨١

 جدول 1-6: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC٦٠ طبق ASTM-D٣٣٨١

آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لايه نازک قیر:

آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لايه نازک قیر:

(۱)لايه نازک قير در آزمايش ممکن است استفاده شود. اما آزمايش لايه نازک قير بايد، به عنوان روش مقايسه اي استفاده گردد.

(۲)اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است. مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.‎